Inledning

Vi, människor engagerade för Vätterns hälsa, fastslår härmed att Vättern är ett ekosystem som hundratals människor och otaliga arter är beroende av för sin hälsa, sitt dricksvatten och sin överlevnad.

Vi konstaterar att det finns en överhängande risk att Vätterns ekosystem drabbas av oåterkallelig skada med anledning av de aktiviteter som tillåts genom nuvarande lagstiftning och på grund av otillräckliga skyddsåtgärder.

Vi konstaterar att nuvarande lagstiftning är otillräcklig då den varken skyddar Vättern eller människors rätt till en hälsosam miljö. Vi menar att Vättern behöver ett starkare skydd, genom att tillerkännas juridiska rättigheter.

Genom denna deklaration erkänner vi Vätterns oåterkalleliga rätt att existera, blomstra och utvecklas naturligt, i enlighet med den Universella Deklarationen för Moder Jords Rättigheter (Cochabamba, 2010).

 

Artikel 1. Definition av sjön Vättern

1. Vättern är ett levande ekosystem som omfattar alla naturliga vattenfunktioner, populationer av organismer, mark samt mark- och vattenlevande delekosystem i Vättern.

Artikel 2. Sjön Vätterns rättigheter

Sjön Vättern har rätt

1.     att naturligt existera, blomstra, regenerera och utvecklas;
2.    till restaurering, återhämtning och bevarande; och
3.    att utföra sina naturliga funktioner.

Artikel 3. Människans skyldigheter gentemot sjön Vättern  

1. Varje person är ansvarig för att respektera och leva i harmoni med sjön Vättern.

2. Skador som orsakas av mänskliga kränkningar av rättigheterna som erkänns i denna deklaration ska åtgärdas och samhället ska ansvara för att återställa Vätterns integritet och hälsa.