Parterna i Konventionen för biologisk mångfald, 200 stater, har antagit ett nytt globalt avtal om biologisk mångfald som för första gången erkänner naturens rättigheter. Detta skedde vid FN:s konferens COP15 i Montreal, vars syfte var att skapa en plan för att skydda och återställa biologisk mångfald fram till 2030.

Resultatdokumentet, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, omfattar 23 bevarandemål samt vägledning för implementering. Under rubriken ”Överväganden för genomförandet av ramverket” ges exempel på olika sätt att förstå naturens värde, exempelvis naturens gåvor eller bidrag till människor och ekosystemtjänster. I avsnitt C-9 går det att läsa: ”Ramverket erkänner och överväger dessa olika värdesystem och koncept, inklusive, för de länder som erkänner dem, naturens rättigheter och Moder Jords rättigheter, som en integrerad del av dess framgångsrika genomförande”.

Dessutom föreskriver ramverket finansiering om minst 200 miljarder dollar till 2030 för att implementera nationella handlingsplaner för biologisk mångfald, inklusive ”Moder Jord-centrerade åtgärder” som definieras för att inkludera ekocentriska och rättighetsbaserade tillvägagångssätt som främjar alla levande varelser (Mål 19). Förutom stöd för naturens rättigheter är ett av de viktigaste resultaten av ramverket att skydda 30 procent av all landyta och hav till år 2030

Delegater från Bolivia förespråkade införandet av naturens rättigheter med stöd från Ecuador och Nya Zeeland, samtidigt som de förhandlade med länder som ursprungligen motsatte sig texten (Argentina, Japan, EU och Australien, bland andra). Motståndet härrörde till stor del från länder som hävdade att deras rättssystem inte har liknande lagar, men till slut nåddes konsensus.

– Det vi hittills har sett inom naturskydd på internationell nivå är att våra värderingar, eller hur vi värdesätter naturen, formar hur effektivt vi skyddar och återställer den biologiska mångfalden, säger Rachel Bustamante, Conservation Science & Policy Analyst för Earth Law Center, som ledde en naturens rättigheter-delegation vid COP15.

Den här nyheten är en stor seger för inblandade grupper, cirka 200 organisationer och individer från över 40 länder. som har samarbetat i tre år för att stödja inkluderingen av naturens rättigheter.

– Detta är ett mycket viktigt steg mot en ny etik som bygger på en förståelse av människan som en del av naturen, inte skild från den. Nästa utmaning är implementeringen, som behöver stödjande och bindande rättsliga ramar, säger Pella Thiel, som ingick i Stop Ecocide Internationals delegation under mötet.

 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework: https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf