Nu är ekopedagogiska föreningen formellt bildad, och nyligen träffades styrelsen för att planera verksamheten. Naturens rättigheter finns med som en huvudfråga på agendan och även i stadgarna. Föreningens ordförande Pia Karlsson Rantanen berättar:

– Att ställa om till hållbarhet handlar om att lära av, lära om och lära nytt. Som samhälle och individer behöver vi lära oss synsätt, tankesätt och förhållningssätt som respekterar jorden. Det stora språnget inom alla former av lärande och pedagogik handlar om att jorden, inte människan, behöver stå i centrum. Det tänkandet finns i naturens rättigheter. I föreningens verksamhet kommer vi betona detta. Vi bjuder in alla aktörer, inom alla sektorer, till bred samverkan för att möjliggöra lärande för en hållbar framtid.

Ekopedagogiken är sprungen ur Sydamerikas frigörande pedagogik som utvecklades av Paulo Freire på 60-talet, bland Brasiliens fattiga och jordlösa. Den har samma rötter som befrielseteologin som växte fram på samma kontinent. Den frigörande pedagogiken tar tydligt ställning för rättigheter och handlar om att frigöra såväl förtryckta som förtryckare från begränsande tankemönster.

Mot slutet av sitt liv tog Freire initiativ till ekopedagogiken där inte bara människor utan alla livsformer respekteras som subjekt. Den handlar om att läka de sociala, kulturella och psykologiska mönster som ligger till grund för en samhällskultur med maktstrukturer där vi inte bara har förtryckt varandra, utan också jorden. Ekopedagogik syftar till att stärka människor som världsmedborgare och medskapare av en hållbar fredskultur. I Latinamerika är den en hel rörelse, berättar en av grundarna, Nikolas Berg:

– I boken ”Naturens rättigheter – att skapa fred med jorden” beskriver jag, Ingrid Berg och Chalmer-forskaren Martin Hultman hur ekopedagogiken kan vägleda en ekorättsrörelse som banar väg för vår tids stora lärande för omställning. Alla kan vara förändringsagenter och barfotapedagoger. Ekopedagogiken är en rättighetspedagogik som utvidgar rättighetstänkandet från individer till det kollektiva och från människan till naturen. En god idé som naturens rättigheter behöver en god pedagogik för att förverkligas.

Ingrid Berg, ytterligare en initiativtagare, beskriver:

– Resan från passiv konsument till aktiv medskapare handlar om att väcka sin egen kreativitet. Det är i leken och kreativiteten vi kan upptäcka oss själva som kulturskapare. Ekopedagogiken hjälper oss att utveckla vårt inre ledarskap så att vi kan vara bärare av en hållbar kultur. Det är inte en ny pedagogisk metod, utan ett förhållningssätt som var och en kan odla, i stort och smått.

Ingrid berättar att ekopedagogiken lägger vikt vid att frigöra det ömsesidiga medledarskapet för hållbarhet och naturens rättigheter:

– Det är ett tillsammanslärande där ingen har alla svar, men alla kan bidra med något. Ekopedagogiken syftar till att skapa trygga lärcirklar och lärmiljöer där vi kan stödja varandra i de läkande och frigörande processer som behövs. Vi lär av och med varandra, med hjälp av allas visdom. Då kan tilliten gro och växa, i ”lärande ekosystem” med naturen som förebild. Lärandet äger rum i alla möten som sker i livets väv, i en anda av respekt och samarbete snarare än kontroll och dominans.

I sina kommentarer om boken om naturens rättigheter och ekopedagogik, betonar förre ärkebiskopen KG Hammar vilken inspiration som hans generation fick från Freire, ”innan den nyliberala draken slog sina klor i planeten”:

– Pedagogikens uppgift var inte att disciplinera utan frigöra, och det kunde bara en rörelse nedifrån åstadkomma. I en lokal dialog där alla röster var lika värda att lyssna till kunde en vilja till handling för radikal förändring växa fram, ett hopp gry och rotas. (…) Det finns en hävstångskraft i tankarna på naturens rättigheter. Tack för att ni alla driver på!

I styrelsen ingår förutom Pia Karlsson Rantanen, Ingrid Berg och Nikolas Berg, även Rikard Rudolfsson som är verksam inom ABF (Arbetarrörelsens bildningsförbund) samt Lina Petersdotter med utbildning inom bl a lajvpedagogik och studier av urfolkstraditioner.

För mer information hänvisas till Ekopedagogiska föreningen på Facebook. En hemsida kommer inom kort på www.ekopedagogik.se.