Naturens rättigheter har fått allt bredare genomslag och på senare år även letat sig in i den svenska forskarvärlden. Två forskningsprojekt tar sig an frågan om naturens rättigheter som en möjlighet att nå en kursändring i en ekologisk kris och för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen.

Realizing Rights of Nature: Sustaining Development and Democracy startade 2020 vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Projektet sätter naturens rättigheter i en historisk kontext av rättigheter, som under 1900-talet utvidgats till allt fler grupper i samhället i en tradition av liberalism och rättighetstänkande där individuell äganderätt, avtalsfrihet och rättssubjektivitet är både bärande idéer och grundläggande förutsättningar. Man fokuserar också på det ökande antalet jurisdiktioner runt om i världen där stater antagit lagar, kommuner antagit förordningar och domstolar dömt till fördel för naturens eget värde.

Vidare undersöker man fyra spänningsområden mellan Naturens rättigheter kontra äganderätt, mänskliga rättigheter, mellan individuella och kollektiva rättigheter, och slutligen hur demokratiska institutioner, byggda på folksuveränitet och skyddandet av mänskliga intressen, även kan tillgodose icke-mänskliga rättssubjekt.

Vems vattenkropp? Naturens rättigheter som miljöförvaltning i Sverige är ett brett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar specifikt på möjligheten att göra sjön Vättern till ett juridiskt subjekt och om det skulle kunna säkerställa dess överlevnad som ett värdefullt ekosystem.

Vättern och dess unika miljö ger idag dricksvatten till 300 000 personer och har en stor mängd naturreservat längs dess stränder men är trots det föremål för ett flertal påfrestningar genom föroreningar, utsläpp av PFAS-gifter, återkommande flygbombningar vid militärövningar och gruvplaner.

Genom att använda sig av ”omställningslabb” där man med hjälp av en moderator och inbjudna experter på området möter boende, politiker och organisationer runt Vättern vill projektet utforska möjligheterna att skapa rättigheter för sjön och vad detta i sådana fall skulle skapa för samhälleliga förändringar. Projektet pågår mellan 2023 och 2027 och drivs gemensamt av ett flertal svenska universitet.

Det går att följa projektets arbete på www.vemsvattenkropp.se och på Instagram: https://www.instagram.com/vemsvattenkropp/