Svenska kyrkans kyrkomöte beslutade i november att inkludera Naturens rättigheter i undervisningen, genom att bifalla motionen Studera klimatfrågor och Naturens rättigheter som lämnats av AnnaKarin Hammar, ledamot av Svenska kyrkans kyrkomöte samt ersättare i Kyrkostyrelsen och Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

– Det är min övertygelse att vi måste förändra vårt synsätt på naturen och se oss alla som Guds skapelse och bärare av Guds helighet. Bara så kan vi bli varsamma om varandra. I det tankemönstret har naturens rättigheter en självklar plats, säger AnnaKarin Hammar. Vi motionerade för att vi är ledamöter i Samiska rådet i Svenska kyrkan och för att Sametinget antog urfolkens deklaration om Moder Jords rättigheter 2018. Vi lyssnar till urfolken som i sin tur tar råd från naturen.

Anna Karin Hammar med en av klimat och skapelsegrupperna i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, och undervisning är ett av kyrkans fyra grunduppdrag (de andra är gudstjänst, mission och diakoni). Kyrkomötet (högsta beslutsfattande organ) hade i år undervisning som tema, med anledning av att kunskapen om kristen tro sjunker snabbt i samhälle och kyrka. Beslutet att inkludera Naturens rättigheter fattas alltså samtidigt som svenska kyrkan ser ett behov av en kraftsamling i sitt undervisningsuppdrag, och kyrkomötet uppmanar nu församlingar, stift och den nationella nivån till en unik satsning på undervisning och lärande.

Från kyrkomötets betänkande: I motionen föreslås att kyrkomötet ska uppdra till kyrkostyrelsen att i programmet för lärande och undervisning särskilt lyfta fram klimatfrågor och information om naturens rättigheter. Utskottet anser att motionen ligger rätt i tiden och att klimat och naturens rättigheter ska behandlas utifrån trinitets- och skapelseteologiska resonemang och med särskilt hänsynstagande till urfolkens perspektiv. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att bifalla motionen.

– Ett mycket spännande beslut, säger Pella Thiel, koordinator för nätverket Naturens rättigheter. Man skulle kanske inte tro det, men den kristna kyrkan i stort ligger långt fram i sin förståelse av behovet av den samhällstransformation som vetenskapen nu efterlyser. Påven har just talat om behovet att göra ekocid brottsligt, biskopsbrevet för klimatet ifrågasätter den antropocentriska världsbilden och inom World Council of Churches finns ett initiativ för Naturens rättigheter på högsta nivå. Den ekologiska krisen innebär en utmaning för vår kultur; vi behöver omvärdera vår syn på världen och oss själva. Svenska kyrkan har stor erfarenhet och kompetens i sådana existentiella frågor, vilket beslutet är ett tecken på.

 

Läs Betänkandet från kyrkomötets Förvaltarskapsutskott (Med hänvisning till denna sida, Lodyn, End Ecocide Sweden och den nyutkomna boken Naturens rättigheter – när lagen ger fred med jorden)

Biskopsbrevet för klimat

Sametinget antar Deklarationen om Moder Jords rättigheter