I juni resulterade en konferens i ekoteologi i Wuppertal i The Wuppertal Call, som uppmanar Kyrkornas världsråd (WCC) att verka för en bindande Deklaration för Moder Jords rättigheter och utforska möjligheterna att erkänna ekocid som internationellt brott.

Uppropet påminner om hoten mot elementen – vatten, jord, luft och eld – och den brådska vi behöver reagera med. Vi har syndat! Vi har varit arroganta som antagit att världen kretsar kring människor och våra behov. Vi har fjärmat oss från förfädernas marker och urfolkens visdom, från våra medskapare djuren och från Jorden som vårt hem. En ekologisk metanoia är av nöden, det vill säga en transformation av sinne och hjärta, attityder och vanor. Den ekumeniska rörelsen med dess engagemang och pilgrimsfärd för rättvisa, fred och skapelsens integritet behövs mer än någonsin.

Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 348 medlemsorganisationer från över hundra länder och med över 500 miljoner medlemmar. Rådet samlas vart sjunde år och 2021 är nästa möte. Då är det dags att utropa en Dekad för Helandet av Skapelsen, menar Wuppertal-uppropet, med följande mål:

  • Att mobilisera medlemskyrkor för att omorientera sina prioriteringar för att engagera sig i enlighet med Wuppertal Call;
  • Att engagera sig för FN:s Globala hållbarhetsmål genom olika allianser, nätverk och partnerskap, och gå bortom hållbarhetsmålen för att omdefiniera tillväxt, rikedom och välbefinnande, vilka inte definierats tillfredsställande med hänsyn till de planetära gränserna;
  • Att förespråka för globala beslutsfattare att utsläppsökningen av växthusgaser bör bromsas och drastiskt reduceras så snart som möjligt för att nå nollutsläpp och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader C.

och så, sist (och viktigast):

  • Att främja FN-processer för att skapa ett juridiskt ramverk för en bindande “Universal Charter of the Rights of Mother Earth” (Cochabamba 2010), ett jordligt rättssystem, och undersöka förutsättningarna för ett FN-råd för Naturens rättigheter samt erkännandet av ekocid som straffbar handling i Internationella domstolen (ICJ).

Det är detta mål som innebär att uppropet faktiskt stödjer metanoia. Om WCC antar detta mycket tydliga mål blir det en stark röst som ansluter sig till påve Franciscus Laudato Sí och den växande globala folkrörelsen för naturens rättigheter.

 

Läs hela uppropet