Ytterligare en flod i Colombia har erkänts som rättssubjekt genom ett domstolsbeslut i oktober 2019. I beslutet bekräftas att floden Magdalena och dess bifloder är en enhet som har rätt till skydd, bevarande, underhåll och restaurering. Det juridiska initiativet togs av miljöaktivisterna Andrés Felipe Rojas, Óscar Páez y Daniel Leandro Sanz genom ett sk. ”Acción de Tutela”. Landets konstitution har ett förfarande för att försäkra att grundläggande konstitutionella rättigheter inte kränks av en offentlig myndighet.

Miljöaktivisterna ville bland annat få igenom ett förmyndarskap för floden. De varnade för föroreningar och skador som drabbat och fortsätter att drabba floden genom olika miljöförstörande aktiviteter. Ett av dessa är vattenkraftsprojektet El Quimbo. Myndigheten för miljölicenser (ANLA) ansåg å sin sida att alla skyldigheter hade tillgodosetts vad gäller miljöskydd och uppföljning. I domen meddelar domstolen att floden är ett eget rättssubjekt med rättigheter samt att bevarandet av floden representerar alla medborgares rätt till vatten och en hälsosam miljö. Beslutet innebär att de lokala myndigheterna är skyldiga att vidta alla tillgängliga åtgärder för att garantera flodens hälsa.

En kommission av Guardianes (ung. väktare, ställföreträdare) för floden ska enligt beslutet utses inom tre månader. Att de lokala myndigheterna faktiskt genomför skyddsprocessen kommer att följas av riksåklagaren. De lokala myndigheterna ska dessutom ansvara för att överlämna halvårsrapporter vilka kommer att kontrolleras av en konstitutionell domstol.

Källor: (spanska)

Río Magdalenas floddelta. Foto: Wikipedia.