Mother Earth will only be preserved through a paradigm shift from a human-centric society to an Earth-centred global ecosystem. President of the General Assembly on International Mother Earth Day, 22 April 2020

FN-programmet Harmony with Nature (där flera svenskar kopplade till nätverket för Naturens rättigheter medverkar som experter) släpper varje år en rapport från Generalsekreteraren. Årets rapport är den 11 i ordningen. Den lyfter hur Covid-19 krisen är en påminnelse om vikten av en harmonisk relation mellan människor och natur, och att denna är beroende av samhälleliga och individuella värderingar och normer. Fältet Naturens rättigheter och en jordlig rättsfilosofi (Earth jurisprudence) har växt så snabbt under den senaste tiden att rapporten åtföljs av ett appendix med exempel.

Från Sverige rapporteras om motion till riksdagen om Naturens rättigheter i regeringsformen, om kyrkans beslut att inkludera naturens rättigheter i undervisning, om Ekopedagogiska föreningens bildande, om LO och Palmecentrets uttalande för ekocid som internationellt brott samt om initiativet att få in Naturens rättigheter i Konventionen om biologisk mångfald.

Rapporten trycker också starkt på behovet av en alternativ ekonomi och beskriver hur fältet ekologisk ekonomi och nedväxt (eng. degrowth, fr. decroissance) är under tillväxt.

För att upprätthålla allt liv på planeten och garantera framtida generationer av alla arter, är det nödvändigt att leva i harmoni med naturen och vägledas av jordens lagar. Värden som kännetecknar detta paradigm, såsom rättvisa, samarbete, dialog, inkludering, förståelse, överenskommelse, respekt och ömsesidig inspiration, kompletterar de ambitioner som ekologisk ekonomi rör sig med på resan bortom Antropocen. Sådana värden står i kontrast till den rådande lönsamhetslogiken som grunden för vårt nuvarande tillväxtbaserade ekonomiska system. På samma sätt utgör erkännandet av naturen som ett juridiskt subjekt en kontrast mot gällande antropocentriska miljöskyddslagar.

Länk till rapporten United Nations A/75/266

Länk till appendix